Lexikon

Názvosloví, přehled pojmů

Asistence na zemi

Oprávněná obsluha plošiny jistí výškové pracoviště plošiny a blízké okolí ve smyslu ustanovení bodu V. Přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
V případě vzniku mimořádné provozní situace musí být schopna bezpečně vyprostit osádku pracovního koše (technická závada / u
víznutí koše / indispozice osob). 

Bezpečnost práce při obsluze plošin

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění - §101 - 106 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění - Zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Bezpečnostní celotělový postroj

Bezpečnostní mechanizmus k zastavení pádu těla - součást systému ochrany proti pádu z výšky.
Je předurčen k zachycení lidského těla při pádu a po pádu v úhlu 50° proti svislé ose.
Cena může ovlivnit pouze Váš konfort při používání, ne bezpečnost.

celotělový bezpečnostní postroj - anatomický - OOPP do výšek

Bezpečnostní přilba speciálně konstruovaná do výšek (s tříbodovým úchytem)

Povinné vybavení osádky pracovního koše všech typů pohyblivých plošin. Důmyslný mechanizmus pro ochranu lebky. Slouží k pohodlnému, bezpečnému a spolehlivému upevnění přilby k hlavě v nepříznivých povětrnostních podmínkách / v okamžiku pádu / letu a následného zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Nedílnou součástí tříbodového úchytu je minimálně jedna bezpečnostní pojistka, která brání oběšení chráněné osoby v případě, že při pádu dojde k náhodnému zachycení přilby o překážku (větev, výstupek na konstrukci, lešení a podobně).

Bezpečnostní přilba s tříbodovým úchytem - ochrana hlavy ve výškách - Ing. Jana Čechová
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 

Evropská směrnice

Směrnice je právním aktem vyneseným buď samotnou Radou Evropské unie nebo Radou a Parlamentem. Je závazná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice, ve smyslu stanoveného cíle, ale ponechává na jejich rozhodnutí prostředky a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

Harmonizovaná norma

ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno. Používání těcht norem uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na trhu. Harmonizované a určené normy tvoří přibližně 1/6 všech v současné době platných ČSN.

Místní bezpečnostní předpis - provozní systém plošin

požadavek nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a technické normy. Musí být zpracován v každé organizaci, kde se provozují pohyblivé pracovní plošiny.

Modifikace plošiny

změny nebo doplňky originálu plošiny, které mají vliv na bezpečnost provozu, stabilitu, součinitele bezpečnosti a jmenovitou nosnost.

Národní soustava povolání

O

Oprávnění k obsluze plošin

Doklad o odborné způsobilosti k obsluze plošiny příslušné kategorie (skupina, druh a typ):

 • skupina a - svislý průmět těžiště  je vždy uvnitř klopných hran podvozku (nůžkové a sloupové plošiny bez bočního vyložení).
 • skupina b - svislý průmět těžiště se při činnosti dostává mimo klopné hrany podvozku (kloubové, teleskopické nebo žebříkové výložníky umístěné pevně nebo otočně na různých typech podvozků).
 • typ 1 - pojezd podvozku je povolen pouze v přepravní poloze.
 • typ 2 - pojezd podvozku se zvednutým košem je ovládán z ovládacího místa na podvozku
 • typ 3 - pojezd podvozku se zvednutým košem je ovládán z ovládacího místa v koši

Oprávnění k obsluze plošin vydané revizním technikem v ČR, nemusí být akceptováno v zahraničí z důvodu nesouladu právních předpisů a absence jakékoli mezinárodní dohody o vzájemném uznávání profesní kvalifikace obsluhy plošin a dalších mechanizmů jako jsou například jeřáby, kompresory a podobně. Doba platnosti oprávnění je omezena.

Mezinárodní oprávnění k obsluze plošin - PAL CARD uznávají v zemích, které akceptují pravidla mezinárodní neziskové organizace IPAF - International Powered Access Federation, světové autority v oblasti pracovních plošin (MEWP).

Plošina řízená amatérem je nebezpečná. Následkem zanedbání bezpečnostních zásad vznikají vážné a smrtelné úrazy spojené s velkou hmotnou škodou. Při provádění nebezpečných a zakázaných činností na plošině se vám okamžitě nemusí nic stát. Zvyknete si, zratíte ostražitost a když dojde k nečekané situaci, je zle.

Organizace práce a pracovní postupy

§5 zákona číslo 309/2006 Sb.

Požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.

 • 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - §2g - místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání plošin a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorách a na pracovištích zaměstnavatele.
 • 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • 375/2017 Sb. - o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém
 • ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby bezpečné používání  - systém bezpečné práce

Osoba pověřená provozem plošin - uživatel


Odpovídá za technický stav plošin,  jemu písemně určených. Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad provozem plošin. Při zapůjčení stroje (například autoplošiny) mimo své pracoviště, práci řídí místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

Osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP

Není-li možné rizika odstranit, dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády číslo 495/2001 Sb.

Podle evropské Směrnice 89/686/CEE se jedná o všechny prostředky (včetně příslušenství a doplňků) určené k ochraně osob před riziky, která ohrožují jejich život, zdraví a bezpečnost - související právní předpisy: zákon číslo 262/2006 Sb. v platném znění a další.

 • REVIZE OOPP
  u mechanických prostředků 3. kategorie se provádí alespoň 1x ročně, aby byla zaručena správná funkčnost ochranného prostředku. Je povinná i v případě, když došlo k zachycení pádu.
 • KONTROLA OSOBNÍCH PROSTŘEDKŮ
  vizuální kontrola osobních ochranných pracovních prostředků vždy před použitím a minimálně 1x ročně u OOPP 3. kategorie.
Osobní ochrana pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

PAL Card - oprávnění k obsluze plošin

Powered Access License - mezinárodně platná karta obsluhy plošin příslušné kategorie, opatřená čárovým kódem.

Program školení organizace IPAF, certifikováno TÜV, splňuje požadavky ČSN ISO 18878. Pokud Vaše firma realizuje zakázky v zahraničí, je pravděpodobné, že bezpečnostní nebo revizní technik v místě práce oprávnění k obsluze plošiny uzná.

Je užitečné se informovat předem. Neuznávají ji například na Slovensku a v zemích bývalé "východní Evropy".

Postoupení


Přenesení správy, péče nebo řízení plošiny z nějaké osoby nebo subjektu na druhou osobu nebo subjekt.

Použivatel pracovního koše

Osoba vykonávající činnost v pracovním koši. Vždy musí být dbát pokynů obsluhovatele plošiny. Musí být:

 • Tělesně a duševně způsobilá - splňující požadavky pro práci ve výškách
 • Starší 18 let,
 • Prokazatelně seznámena se zakázanými činnostmi na plošinách, s riziky práce ve výškách, způsobem nástupu / výstupu do pracovního koše, s podmínkami používání protipádové ochrany osob v pracovním koši a s povinností použití bezpečnostní přilby. Prakticky zacvičena s obsluhou vybavení pracovního koše (pokud je to potřeba).

Pověřená obsluha plošiny


Vlastník oprávnění k obsluze plošin příslušné kategorie, pověřený zaměstnavatelem k obsluze přidělené plošiny, na základě prokazatelného seznámení s riziky jeho pracovní činnosti a s riziky v místě pracovního nasazení plošiny v souladu s pracovním systémem plošin (nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů).

Pracovní obálka


Prostor, ve kterém je plošina navržena pracovat v rozmezí specifikovaných zatížení a sil při normálních pracovních podmínkách.

Profesní sdružení

 • ASOCIACE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ zdvíhacích zařízení ČR, z.s. - nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v oboru zdvíhacích zařízení. Založena v roce 1991.
 • IPAF - International Powered Access Federation - mezinárodní nezisková organizace, světová autorita v oblasti pracovních plošin (MEWP), podporuje jejich bezpečné a efektivní používání. Vytváří normy včetně evropských (EN), norem Spojených států amerických (ANSI), norem kanadských (CSA) a norem ISO. Slouží jako fórum pro všechny subjekty aktivní v oblasti pracovních plošin - výrobce, distributory, uživatele, půjčovny a školicí firmy. Má klíčovou roli při podpoře zavedených designových, bezpečnostních a testovacích postupů v odvětví pojízdných pracovních plošin. Je autorem kampaně "PŘIPOUTEJ SE" , "ROZLOŽ ZÁTĚŽ" a dalších. Založeno v roce 1983.  
 • SPOLEČENSTVO TECHNIKŮ zdvíhacích zařízení, z.s. - zájmové profesní sdružení fyzických a právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, členové společenstva jsou i členy Hospodářské komory České republiky.

Revizní technik zdvíhacích zařízení


Odborně způsobilá osoba
- vlastník platného osvědčení / oprávnění o odborné způsobilosti (například ve smyslu § 6c, bod 3), 4) a §8 vyhlášky č. 19/1979 Sb., v platném znění) na základě vykonání zkoušky u organizace státního dozoru získává osvědčení / oprávnění, které platí 5 let ode dne vydání.

Může to být zaměstnanec cizí organizace, případně fyzická osoba na základě objednávky / smlouvy a nebo vlastní zaměstnanec prokazatelně pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek plošin. 

Provádí:

 • Revize a zkoušky plošin, o provedených zkouškách vystavuje zápis.
 • Poradenskou činnost při zajišťování bezpečnosti provozu plošin a při výběru nových plošin
 • Školí, zkouší, vydává a prodlužuje platnost oprávnění k obsluze plošin.

Rozdělení pojízdných zdvíhacích pracovních plošin

podle ČSN EN 280 - používá se z důvodu výrazných rozdílů v obsahu poskytovaných informací, které je nutno v rámci výuky absolventům sdělit.

 • Skupina A
  svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran. Sem patří například nůžkové plošiny a různé typy sloupových plošin bez bočního vyložení.

   

 • Skupina B
  svislý průmět těžiště se při činnosti dostává mimo klopné hrany. Sem patří plošiny, jejichž výsuvné konstrukce jsou řešeny jako kloubové, teleskopické nebo žebříkové výložníky umístěné pevně nebo otočně na různých typech podvozků.

Evropská norma dále rozděluje plošiny podle místa a způsobu ovládání pojezdu:

 • Typ 1
  Pojezd je dovolen pouze v přepravní poloze.
 • Typ 2
   Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku.
 • Typ 3
  Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině, přičemž typy 2 a 3 bývají často kombinovány. Patří sem například plošiny, které pojíždějí se zvednutým pracovním košem s ovládacím místem na podvozku nebo z místa ovládání v pracovním koši plošiny.

Schválená laboratoř

Oprávněná laboratoř k provádění testů osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci směrnice 89/686/EHS - přezkoušení typu ES (článek 10), kontrolovat ES systém řízení jakosti konečného výrobku (článek 11a), kontrolovat ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru (článek 11b). Tato laboratoř je kontrolována  orgány členských států EU vyhlášenými v Úředním věstníku Evropského společenství.

Státní úřad bezpečnosti práce

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě  fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

Státní technický dozor nad provozem plošin

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Nad jejich provozem bdí orgány a organizace státního odborného technického dozoru, který se různě prolíná podle specifických požadavků na konstrukci, způsob využití, provozní podmínky a oblasti působnosti

1. BÁŇSKÝ ÚŘAD - vyhrazená technická zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění

2. DRÁŽNÍ ÚŘAD - určená technická zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku, pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné, pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím - ve smyslu § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění

3. MINISTERSTVO OBRANY - určená zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 metru (zdvíhací zařízení skupiny A) - § 5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů.

4. TECHNICKÝ INSTITUT ČR - vyhrazená technická zařízení zdvihací- TIČR

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb. v platném znění a § 6b zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 • vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu §6b odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
 • Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

TÜV - Technischer Überwachungs-Verein

Technické kontrolní sdružení - německé sdružení organizací, které se zabývají testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím.

Určená technická zařízení zdvíhací

podléhají dozoru podle §47 zákona číslo 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění - technická zařízení, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků.

Vyhrazená technická zařízení zdvíhací

podléhají dozoru podle zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví, bezpečnosti osob a majetku - plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - vyhláška číslo 19/1979 Sb., v platném znění.

Zařízení protipádové ochrany pro osádku koše

Osobní ochrana proti pádu - celotělový bezpečnostní postroj
 1. Bezpečnostní celotělový postroj
 2. Spojovací prostředek
 3. Pomůcky a doplňky

1. BEZPEČNOSTNÍ CELOTĚLOVÝ POSTROJ

Bezpečnostní mechanizmus k zastavení pádu těla - součást systému ochrany proti pádu z výšky. Je předurčen k zachycení lidského těla při pádu a po pádu v úhlu 50° proti svislé ose. Jeho cena může ovlivnit pouze Váš konfort při používání a při zachycení pádu, ne bezpečnost.

 • BEDERNÍ OPĚRKA - opěrka, která je nepovinnou součástí bezpečnostního postroje. Má dvojí význam - může podepřít sezení a rozložit sílu v případě pádu. Zabrání silnému nárazu na vnitřek stehen a dalším jevům, které pád vyvolává.
 • HLAVNÍ POPRUHY - jsou součástí ochranného postroje proti pádu. Musí být navrženy tak, aby udržely tělo jak při pádu, tak i po něm. Ostatní popruhy použité v postroji se nazývají sekundární.
 • PRSNÍ POPRUH POSTROJE není povinnou součástí bezpečnostního postroje. Udržuje správnou polohu ramenních popruhů na ramenou uživatele a zbraňuje riziku sklouznutí postroje při případném pádu.
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 

2. SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK

Vyrábí se jako pevný, pružný nebo samonavíjecí. Pro zajištění obsluhy plošin v pracovním koši maximální délka 1,5 metru, v případě vybavení tlumičem pádu (1,7-2 metry). Jinak je síla při zachycení pádu, je tak velká, že to člověk nepřežije.

Spojovací prostředek - protipádová ochrana

3. POMŮCKY A DOPLŇKY

 • KOTVÍCÍ BOD - bod, k nemuž lze ukotvit ochranný systém proti pádu z výšky.
 • INDIKÁTOR PÁDU - mechanické zařízení umožňující bezprostředním pohledem zjistit, zda určité protipádové zařízení utrpělo pád.
 • KARABINY
 • HÁKY
 • TLUMIČE PÁDU
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby
  1. Bez kšiltu - horolezecký styl - předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy. Vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.
  2. Oboustranná - použití podle aktuální potřeby a rizik - vhodná například pro ošetřování stromů, ...
 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy:

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ŠTÍT - různé druhy provedení (například dielektrický, síťový, svářečský)
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHUsoučást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 

Zdravotní požadavky na obsluhu plošin

 • zdravotní způsobilost pro práce ve výškách, ověřena lékařem - požadavky
 • pro plošiny na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.

Zvláštní odborná způsobilost osob

Samostatně obsluhovat zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen osoby, které mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost:

 • ve smyslu § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění to jsou: vyhrazená technická zařízení zdvihací § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, vyhrazená technická zařízení elektrická § 2 vyhlášky číslo 73/2010 Sb. v platném znění, o vyhrazených elektrických technických zařízeních, a tak dále.
 • ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění to jsou: určená technická zařízení § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)