Můj příběh

Provázím lidi na cestě za poznáním.

Krotitelka zdvihadlářů - Ing. Jana Čechová

Ing. Jana Čechová

V roce 2000 jsem začala podnikat. Zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která časem přerostla v činnost hlavní.

Fandím automatizaci opakujících se procesů. Nyní převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do on-line prostředí.

Dokumenty

  • Doklad o pedagogické způsobilosti
  • Oprávnění v rezortu Ministerstva obrany ČR k provádění školení obsluhy plošin ZDE  / k provádění revizí plošin ZDE
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti: revize a revizní zkoušky vyhrazených technických zařízení, vydané v souladu s §6a odst.1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce, v platném znění a s použitím vyhlášky č. 19/1979 Sb. v platném znění: ZDE

Členství v profesních organizacích

Zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita - podepsán etický kodex.

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR

Společenstvo techniků zdvíhacích zařízení, z.s.

Společenstvo techniků ZZ, z.s. - autorizované společenstvo HKČR

Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení ČR

Asociace odborných pracovníků pro zdvíhací zařízení ČR

Drsná realita doby ...

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě. O učení nestojí. Chtějí "papíry", nic víc. 

Myslí si, že všechno dávno znají, protože s plošinou už léta jezdí, ale opak bývá pravdou. Gravitace je neúprosná. 

Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky havárie plošiny bez pojistného krytí?

Chytří vědí, moudří to dělají a všichni ostatní věří, že to "nějak" zvládnou.

Obsluha plošin - nebezpečí rozdrcení těla pracovní plošinou o překážku - dejte pozor na amatéry!

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

pomoci lidem, kteří podléhají své prosté lidské potřebě a jelikož nemají jinou možnost, tak dělají prostě to, co ostatní okolo nich – kálí na to, když je nikdo nevidí. My jim ale najdeme a postavíme udržitelné řešení - budou za něj rádi a už nebudou muset riskovat a ohrožovat životy ani majetek ostatních a ještě se jim uleví.

Naučit pravidla bezpečného provozu zvedacích plošin všem, kdo je používají, jsou schopni a ochotni to zaplatit.

Praxe v oboru

Uložit

Uložit

Uložit

Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

V zaměstnání jsem prováděla revize (od roku 1991), prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (od roku 2002) a testovala informační systémy. V souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Technické znalosti jsem si  rozšířila posgraduálním studiem pedagogiky na VUT v Brně (ukončeno v roce 1997).

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mně předsudky, se kterými jsem se stále setkávala.

Tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik" a později "inspektor".

Moje velká láska je cestování. Při studiu vysoké školy jsem pracovala v cestovním ruchu jako instruktorka lyžování, později jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s paní Růženou Halmanovou.

Co získáte ?

Uložit

Uložit

Uložit

Efektivní a bezpečný provoz plošin. Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně pojistně krytí.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Jak si vyrat prostředky osobní ochrany s důrazem na rizika aktuální činnosti.

Nápověda pro efektivní výběr OOPP. Odhalte včas zbytková rizika a zlikvidujte je používáním osobních ochranných pracovních prostředků.