Kurz obsluhy plošin ve vaší firmě

ve smyslu - školení poprvé

Pro koho to je?

 • pro nové zájemce starší 18 let
 • zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb).
Kurzy a školení obsluhy plošin - přijedeme k vám

Proč dbát na kvalifikaci obsluhy plošin ?

Práce ve výškách je riziková. Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku organizace. V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu ve spojitosti s plošinou budete optimálně krytí.

Plošina řízená amatérem je nebezpečná pro něj i pro okolí. Chybnou manipulací a porušením bezpečných postupů vznikají těžké a smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou.

Jak to probíhá

 • Teoretická část
 • Podrobné seznámení a předvedení prostředků osobní ochrany pro práci v koši a ve výškách
 • Podrobné seznámení a předvedení plošiny vybrané kategorie
 • Cvičná jízda pod dohledem instruktora
 • Závěrečné shrnutí
 • Výstupní test

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu plošin

Zásady stabilizace plošiny, uvedení stroje do pracovní polohy, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace.

Technické informace o plošinách

Parametry a omezení plošiny příslušné kategorie, princip a funkce hydraulického systému, omezovačů a bezpečnostních zařízení.

Provozní informace o plošinách

Pracovní diagram, údržba, opravy, revize a kontroly technického stavu, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava plošiny na opuštění základny / přeprava do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení, kontrola správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transportní polohy, rizika a zvláštnosti autoplošiny při jízdě.

Příjezd plošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz plošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce s plošinou / návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě plošiny, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení plošiny do blízkosti elektrických zařízení

Zajištění pracoviště plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie plošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Provozní dokumentace plošin

Provozní systém, provozní a technická dokumentace, rozsah a platnost oprávnění obsluhy.

V ceně je zahrnuto:

 • Příručka pro obsluhu plošin
 • Odborný výklad v délce 6 vyučovacích hodin
  (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Test
 • Certifikát

Vyplňte objednávku zde: