MŮJ PŘÍBĚH

Provázím lidi na cestě za poznáním.

Krotitelka zdvihadlářů - Ing. Jana Čechová

Ing. Jana Čechová

V roce 2000 jsem začala podnikat. Zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která časem přerostla v činnost hlavní.

Fandím automatizaci opakujících se procesů. Nyní převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do on-line prostředí.

Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

V zaměstnání jsem prováděla revize (od roku 1991), prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (od roku 2002) a testovala informační systémy. V souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Technické znalosti jsem si dále rozšířila posgraduálním studiem pedagogiky na VUT v Brně.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mně předsudky, se kterými jsem se stále setkávala.

Tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik" a pak "inspektor".

Moje velká láska je cestování. Při studiu vysoké školy jsem pracovala v cestovním ruchu jako instruktorka lyžování, později jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s paní Růženou Halmanovou.

Sledujte mne na sociálních sítích

Dokumenty

Členství v profesních organizacích

Zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita - podepsán etický kodex.

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR

Společenstvo techniků zdvíhacích zařízení, z.s.

Společenstvo techniků ZZ, z.s. - autorizované společenstvo HKČR

Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení ČR

Asociace odborných pracovníků pro zdvíhací zařízení ČR

Jak to všechno začalo ...

Uložit

Uložit

Uložit

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě ...

" Sehnali jsme zakázku a potřebujeme papíry. To víte, lidi jsou na stavbě, nestíháme termíny ... Znáte to, zahraniční firma, diktují si. Konkurence je velká, potřebujeme přežít!" Zkoumavý pohled na mne, úsměv.

Dá se to nějak udělat?

O učení bezpečnostních předpisů zájem není. Zákon to však nařizuje. Bordeláře tvrdě postihuje ! Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky havárie plošiny bez pojistného krytí ?

Chytří to vědí a moudří to dělají.

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

Jednoduchou formou zpřístupnit bezpečnostní předpisy pro provoz zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.

Co získáte ?

Uložit

Uložit

Uložit

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Nápověda pro efektivní výběr OOPP.

JAK VYBRAT PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY ?

Předcházejte úrazům.

Odhalte včas zbytková rizika a zlikvidujte je používáním osobních ochranných pracovních prostředků.