ZÁKLADNÍ KURZ

obsluha teleskopické autoplošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Kurzy - zkoušky - oprávnění k obsluze teleskopických autoplošin

Naučte se pravidla obsluhy plošin! 

Amatér riskuje život, stroj a ohrožuje okolí.
Poučte se z chyb druhých.

Gravitace je neúprosná.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od lékaře).

Proč jít do kurzu obsluhy plošin ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace.  V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu ve spojitosti s autoplošinou budete optimálně krytí.

Autoplošina řízená amatérem je nebezpečná pro něj i pro okolí. Chybnou manipulací a porušením bezpečnostních zásad vznikají těžké a smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu autoplošin

Zásady stabilizace vozidla při práci na zpevněných plochách, v terénu, ve svahu, v interiéru. Uvedení stroje do pracovní polohy. Postup vysouvání stabilizačních podpěr, aretace podvozku, manipulace s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace, Beafortonova stupnice rychlosti větru.

Technické informace o autoplošinách

Parametry a omezení teleskopických autoplošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovačů a bezpečnostních zařízení.

Provozní informace o autoplošinách

Pracovní diagram, údržba, opravy, revize a kontroly technického stavu, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava autoplošiny na opuštění základny, přeprava do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení, kontrola správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transportní polohy, rizika a zvláštnosti autoplošiny při jízdě.

Příjezd autoplošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce autoplošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz autoplošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce s autoplošinou, návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu autoplošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě autoplošiny, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení autoplošiny do blízkosti elektrických zařízení

Zajištění pracoviště autoplošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši autoplošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie autoplošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k obsluze autoplošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze autoplošiny, PAL CARD.

Test

V CENĚ JE ZAHRNUTO :

  • Kurz v délce 7 hodin
  • Příručka pro obsluhu plošin
  • Test
  • Certifikát

Objevte tajemství bezpečné obsluhy teleskopických autoplošin.

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu.

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem.

Koupit kurz