OBSAH KURZU

obsluha přívěsné kloubové plošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Bezpečnostní informace pro obsluhu přívěsných kloubových plošin

Zásady stabilizace vozidla při práci na zpevněných plochách, v terénu, ve svahu, v interiéru. Uvedení stroje do pracovní polohy. Postup vysouvání stabilizačních podpěr, aretace podvozku, manipulace s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace, Beafortonova stupnice rychlosti větru.

Technické informace o přívěsných kloubových plošinách

Základní parametry a omezení, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, pracovní diagram.

Provozní informace o přívěsných kloubových plošinách

Kontrola technického stavu, údržba, opravy, revize, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava plošiny na opuštění základny, přejezd do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení včetně správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transpotrní polohy, rizika a zvláštnosti vozidla osazeného plošinou při jízdě.

Příjezd kloubové plošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce přívěsné kloubové plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz přívěsné kloubové plošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce, návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu přívěsných kloubových plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě přívěsných plošin, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení přívěsné kloubové plošiny do blízkosti elektrických venkovních vedení

Zajištění pracoviště autoplošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši přívěsné kloubové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie plošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k obsluze přívěsné kloubové plošiny

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze přívěsné kloubové plošiny, PAL CARD.