OBSAH KURZU

obsluha samohybné nůžkové plošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných nůžkových plošin

Zakázané činnosti a manipulace na nůžkových plošinách, rozdíly v použití pro práce v interiéru a v exteriéru (rampa, zpevněná plocha, volný terén), zásady umístění pracovního koše pro nástup osádky.

Technické informace k samohybným nůžkovým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných nůžkových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, velikost a zajištění ohroženého prostoru, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných nůžkových plošinách

Pracovní obálka, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, aktuální rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce samohybné nůžkové plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných nůžkových plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné nůžkové plošiny z provozu.

Přeprava samohybné nůžkové plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné nůžkové plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné nůžkové plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a použivateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné nůžkové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných nůžkových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných nůžkových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test