ZÁKLADNÍ KURZ
obsluha samohybné sloupové plošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Kurzy obsluhy plošiny - samohybná sloupová, Ing. Jana Čechová

Pro koho kurz je?

  • osoby starší 18 let
  • zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od lékaře).

Proč jít do kurzu obsluhy plošin ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu ve spojitosti se samohybnou plošinou budete optimálně krytí.

Samohybná plošina řízená amatérem je nebezpečná. Chybnou manipulací a neznalostí bezpečnostních zásad vznikají vážné a smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných sloupových plošin

Zakázané činnosti a manipulace na sloupových plošinách, zásady používání - budova, rampy, zpevněné plochy, volně v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným sloupovým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných sloupových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovací a bezpečnostní zařízení, velikost a zajištění ohroženého prostoru, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace

Pracovní diagram, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, aktuální rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné sloupové plošiny z provozu.

Přeprava samohybné sloupové plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné sloupové plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a použivateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné sloupové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných kloubových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných sloupových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

V ceně kurzu je zahrnuto :

  • Základní kurz obsluhy samohybných sloupových plošin v délce 7 hodin
  • Příručka pro obsluhu plošin
  • Test
  • Certifikát

Objevte tajemství bezpečné obsluhy samohybných sloupových plošin. 🙂

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem.

Koupit kurz