ZÁKLADNÍ KURZ
obsluha samohybné teleskopické plošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Kurz obsluhy plošin - samohybné teleskopické plošiny - Ing. Jana Čechová

Získejte oprávnění k obsluze teleskopických plošin! 

Poučte se z chyb druhých.

Gravitace je neúprosná.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od lékaře).

Proč jít do kurzu obsluhy plošin ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu ve spojitosti se samohybnou plošinou budete optimálně krytí.

Samohybná plošina řízená amatérem je nebezpečná. Chybnou manipulací a neznalostí bezpečnostních zásad vznikají vážné a smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných teleskopických plošin

Zakázané činnosti a manipulace na teleskopických plošinách, zásady používání - budova, rampy, zpevněné plochy, volně v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným teleskopickým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných teleskopických plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovací a bezpečnostní zařízení, velikost a zajištění ohroženého prostoru, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace

Pracovní diagram, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné teleskopické plošiny z provozu.

Přeprava samohybné teleskopické plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné teleskopické plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a použivateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné teleskopické plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných teleskopických plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných teleskopických plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Cena kurzu zahrnuje :

  • Základní kurz obsluhy samohybných teleskopických plošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu samohybných plošin
  • Test
  • Certifikát

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ...

Kapacita místnosti je omezena, abychom se vím mohli dostatečně věnovat. Místo je rezervováno až po zaplacení účastnického poplatku na náš účet. Uzávěrka přihlášek 5 dnů před začátkem kurzu.

Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení do kurzu je možné až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

Zajistěte si své místo včas!

Organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.

Objevte tajemství bezpečné obsluhy samohybných teleskopických plošin ...

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu.

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem.

Koupit kurz